Regulamin

Regulamin sklepu – ogólne warunki sprzedaży

§ 1. DEFINICJE

 1. Sprzedający – właścicielem sklepu internetowego Trobot.pl jest Ewa Troszyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TROBOT Ewa Troszyńska,  99-300 Kutno, Lelewela 4,  NIP: 775-142-34-08, REGON 100920447, zwana dalej Sprzedającym.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument.
 5. Utwór – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystanie z serwisu i sklepu Trobot.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którą Kupujący potwierdza przez złożenie zamówienia.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się również do sklepu trobot_pl prowadzonego w ramach serwisu Allegro, chyba że postanowienia ogólnego regulaminu Allegro stanowią inaczej.
 3. Wszystkie ceny (brutto) podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Przy realizacji zamówień obowiązuje cena z chwili złożenia zamówienia.
 4. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy
  • za pomocą poczty elektronicznej – info@trobot.pl,
  • telefonicznie – + 48 604 146 349
  • listownie – Trobot, Lelewela 4, 99-300 Kutno

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz sklepu na stronie internetowej trobot.pl oraz w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Tryb składania i realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu Allegro reguluje regulamin Allegro.
 3. Szkoły publiczne i publiczne instytucje kultury składają zamówienia w formie pisemnej, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Do zamówień składanych w formie pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) stosuje się odpowiednie punkty niniejszego regulaminu, w szczególności dotyczące gwarancji i rękojmi.
 5. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny, ze szczegółami zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po:
  • potwierdzenia dokonania transakcji w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem serwisu PayU
  • zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedajacego w przypadku zamówień płatnych przelewem.
  • niezwłocznie, w przypadku zamówień z formą płatności za pobraniem
 9. Kupujący ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia rachunku, do momentu wysyłki towaru. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić mailowo.
 10. Faktury wystawiane są wyłącznie na życzenie Kupującego, wyrażone na formularzu zamówienia lub e-mailem nie później niż do momentu wysyłki towaru.
 11. W przypadku anulowania (na prośbę Kupującego) nie wysłanego zamówienia opłaconego przez system szybkich płatności on-line lub kartami kredytowymi (np. płatności.pl, itp.) Sklep zwraca kwotę pomniejszoną o prowizję banku lub operatora płatności, wg stawek określonych w ich regulaminach. 

§ 4. WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji wysyłane są zwykle następnego dnia roboczego po przyjęciu zamówienia do realizacji, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie Sprzedającego.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:
  • Kurier – zwykle następny dzień roboczy po dniu wysyłki
  • Poczta Polska – zwykle 3-4 dni robocze (przesyłka priorytetowa)
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego.
 5. Sprzedający pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie doszło do odbioru zamówienia.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli Konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską, to Sprzedajacy nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
  WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedajacy umożliwia wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@trobot.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane pocztą na adres: Trobot, Lelewela 4, 99-300 Kutno. Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta.
 9. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i wysyłki.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub przekazanie osobiście towaru przed jego upływem.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 13. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 6. RĘKOJMIA

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, istniejące w momencie wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Reklamacje należy składać listownie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego.
 3. Reklamacja towaru może nastąpić z następujących powodów:
  • towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający  zapewnił Konsumenta;
  • towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedajacy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym;
  • wady powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, warunkiem przyjęcia reklamacji jest zgłoszenie uszkodzenia przewoźnikowi w formie protokołu reklamacyjnego);
 4. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania, z zastrzeżeniem art.559 k.c.
 5. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
  • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądania usunięcia wady.

  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 11. Reklamowany towar Konsument obowiązany jest dostarczyć do Sprzedającego. Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane.
 12. Do odsyłanego towaru Konsumenty obowiązany jest dołączyć dowód zakupu towaru oraz opis stwierdzonej wady.

§ 7. GWARANCJA

 1. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji prawidłowego funkcjonowania zakupionego towaru.
 2. Okres i warunki gwarancji równe są okresowi i warunkom określonym przez producenta towaru, chyba że w ofercie Sprzedającego wyraźnie oznaczone jest inaczej.
 3. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).
 4. Usterki i awarie które nastąpią w okresie obowiązywania gwarancji jakości, zostaną usunięte przez Sprzedającego bezpłatnie.
 5. Zgłoszenia usterki Klient dokonuje drogą mailową na adres info@trobot.pl lub listownie na adres korespondencyjny Sprzedającego.
 6. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient obowiązany jest dołączyć dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną producenta  (o ile została dostarczona wraz z towarem) oraz opis usterki. Zgłoszenia bez opisu usterki nie będą rozpatrywane.
 7. Warunkiem przyjęcia towaru do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie go przez Klienta na własny koszt i ryzyko do siedziby Sprzedającego lub wskazanego przez Sprzedającego punktu serwisowego.
 8. Sprzedający usunie usterki w ramach gwarancji w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia towaru do naprawy gwarancyjnej. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wysłania reklamowanego towaru do producenta lub konieczności importu części zamiennych.
 9. Okres gwarancji wymieniony w punkcie 3 ulega wydłużeniu o czas naprawy, liczony od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego lub wskazanego przez Sprzedającego punktu serwisowego, do dnia odbioru naprawionego towaru.
 10. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia i szkody:
  • powstałe na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, przekraczania dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w instrukcjach obsługi i/lub kartach katalogowych;
  • wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową;
  • powstałe na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Sprzedającego, w tym uszkodzenia chemicznego lub mechanicznego;
  • wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, konfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu;
  • będące następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz napraw;
  • powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania systemowego i użytkowego, zainstalowanego fabrycznie bądź przez użytkownika w zakupionym sprzęcie;
  • spowodowane działaniem oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, itp.;
  • będące następstwem rekonfiguracji i rozbudowy oraz współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich;
  • wynikłe z braku konserwacji (np. zabrudzenia, zakurzenia elementów optycznych, łożysk, prowadnic, wentylatorów, itp.);
  • powstałe z winy lub niewiedzy Klienta.
 11. Materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu (np. bezpieczniki, baterie, akumulatory, łożyska, paski, elementy grzejne, szczotki) nie są objęte gwarancją.
 12. Klient traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego naruszenia plomb oraz wszelkich prób napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych i innego rodzaju ingerencji podejmowanych przez nieuprawnione osoby.

 

§ 8. WARUNKI LICENCJI

 1. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest licencja na korzystanie z utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) , zastosowanie mają poniższe warunki licencji.
 2. Sprzedający (Licencjodawca) oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszych warunków. Utwór jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami innych ustaw. Kupujący (Licencjobiorca) nabywa jedynie prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszymi warunkami i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.

 3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z Utworu (licencja) na terenie Polski, wyłącznie w celach edukacyjnych, dydaktycznych i oświatowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

 4. Licencjobiorca nie może upoważnić innego podmiotu do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej licencji (zakaz sublicencji), ani też Utworu odsprzedać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, czy udostępniać w inny sposób do korzystania przez osoby trzecie w zakresie wyraźnie nie przewidzianym niniejszymi warunkami.

 5. Licencjodawca nie wyraża zgody na dokonywanie w Utworze jakichkolwiek zmian, uzupełnień, adaptacji przeróbek czy tłumaczeń.

 6. Licencjobiorca nie nabywa własności egzemplarzy Utworu, ani innych materiałów przekazanych przez Licencjodawcą w wykonaniu niniejszej umowy.
 7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania Utworu. Licencjodawca nie gwarantuje, że Utwór w pełni spełni wymagania Licencjobiorcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu, a nie związane z prawami autorskimi.

§ 9. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Kupujących, które gromadzimy, są zdobywane wyłącznie w sposób legalny. Składają się na nie informacje zawarte w cookies, podane przez Kupujacego w formularzach oraz w logach sporządzanych przez serwer. Służą one do celów statystycznych, identyfikacyjnych i realizacji zamówień.
 2. Wszystkie dane Kupujących podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji są przechowywane w chronionej bazie i nie zostaną udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.)
 3. Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych Kupujacy ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, bądź ich całkowitego usunięcia.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze polubownej,w ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres info@trobot.pl